Nyhedsbrev 2012

Kære medlemmer af Musikforeningen ”Klinten”!

Lige en lille nytårshilsen fra os i bestyrelsen og en forsikring om at ”Klinten” stadig er i live.

Årets familiefestival blev, som mange af Jer sikkert ved, afviklet i god orden og med høj musikalsk standard, men desværre var ”seertallet” ikke stort nok til at generere et overskud. Vi kom ud af arrangementet med et lille un-derskud, selv efter at der med stor tak er modtaget tilskud fra Kulturelt samråd i Viborg Kommune og givet en un-derskudsgaranti fra Sparekassen i Skals. En enig bestyrelse har derfor besluttet at lægge festivalen i ”mølposen” indtil videre. Vi har ikke opgivet fremtidige aktiviteter, men vi må nøje overveje, hvad der er muligt inden for de rammer og den økonomi vi har til rådighed.

Vi havde planlagt en ”Country & Western-aften” i Ulbjerg Forsamlingshus her først på året, men blev overhalet inden om af Laredo’s genoplivelse, et initiativ som vi som musikforening naturligvis kun kan bifalde. Dog ser vi in-gen grund til at konkurrere med disse arrangementer, det kan vores område ikke bære.

Bestyrelsen har netop haft møde, og vi undersøger lige nu mulighederne for et arrangement på havnen i Sunds-trup. Det ser ud til at være muligt, men mere herom snarest.

Vi vil gerne takke for jeres støtte, såvel kontingent som frivillig hjælp på Spejderklinten, og håber at den vil fort-sætte, så vi kan udvikle nye aktiviteter inden for musik og kultur her i området.

Kontingent 2013

Det er ved at være tid for kontingentindbetaling, og vi håber selvfølgelig, at du/I fortsat vil støtte op om forenin-gen.

Der er mulighed for at indbetale et af nedenstående medlemskaber:

Personligt medlemskab 50 kr. årligt
Husstandsmedlemskab 75 kr. årligt
Firmamedlemskab 100 kr. årligt

Kontingentet kan indbetales i Den Jyske Sparekasse, Ulbjerg og Skals Filialer, på konto 9261 000-07-40470 senest fredag den 1. marts 2013. Skriv venligst navn og adresse ved indbetalingen. Det ville også være meget dejligt med oplysning af mail-adresse, hvis du ikke har modtaget dette brev pr. mail. Så har bestyrelsen mulighed for at sende nyheder ud pr. mail. Man kan også betale kontingentet til kasserer Kirsten Johansen.

Bestyrelsen vil samtidig gerne benytte lejligheden til at invitere jer til generalforsamling i ”Klinten” onsdag den 13. marts 2013 kl. 19 i Fælleshuset i Sundstrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Godt nytår til alle!

Med venlige hilsner
p.v.a. bestyrelsen for Musikforeningen ”Klinten”
Poul Thøgersen
formand